Распечатано: 21.10.2019 07:56:07
http://ygallery.by/events/0009524/

Лекцыя французскай пісьменніцы і філосафа Мары Жыль “Ралан Барт: тэкст і жыццё”31 кастрычніка 2015, 18:00

Амбасада Францыі ў Рэспубліцы Беларусь

запрашае на лекцыю Мары Жыль, французскай пісьменніцы і філосафа

“Ралан Барт: тэкст і жыццё”

Галерэя сучаснага мастацтва "Ў" (праспект Незалежнасці 37А)

субота, 31 кастрычніка 2015, 18:00

“Сваімі тэарытычнымі працамі Барт накрэсліў магчымасць чытаць жыццё “як тэкст”. У гэтым пастулаце – выток яго ўласнага пісьма. Але “пісаць жыццё” не ёсць чымсьці само сабой зразумелым, гэта немажліва ў прынцыпе: дык як жа прымірыць гэтыя дзве разнастайныя сутнасці, фактычную і тэкстуальную? Хіба любое пісьмо не ёсць усмярчэннем, фіксацыяй, якая супярэчыць жыццю? Аднак ёсць жанр, які ўвасабляе гэтае памкненне ў самой сваёй назве: біяграфія. Гэты жанр найбольш вольны, найбольш шчыры, паколькі ў процілегласць ад агульнапрынятай думкі, ён не мае акрэсленнай формы. Выкарыстоўваючы ў якасці асновы тэзіс Барта аб жыцці як тэксце, я намагаюся развіць яго, у тэарэтычным і творчым плане, у кірунку “біяграфічнага пісьма”. Гэтае цверджанне, выказанае Бартам у 70-ыя годы, стасуецца з усімі яго развагамі аб азначным: тое што выклікае ў яго зацікаўленне, як ён кажа аб гэтым у “Імперыі знакаў”, “гэта магчымасць адрознення, перавароту ва ўласнай галіне сімвалічных сістэм”. Аднак канфрантацыя з “Іншым”, увасобленным у тэксце (але не тоесным да свайго тварэння), для біёграфа ёсць выдатным досведам адрознення ў сімвалічных сістэмах. У досведзе біяграфічнага пісьма некаторага жыцця-тэкста парадаксальным чынам выяўляецца адзін з рэдкіх крытычных спосабаў падступіцца да думкі Барта і да яго пісьма, пазбягаючы ріфаў пераймання”.

уваход – вольны

Галерэя "Ў" выказвае ўдзячнасць Кнігарні ЛогвінаЎ за дапамогу ў падрыхтоўцы тэкста.

_____________________________________

Посольство Франции в Республике Беларусь

приглашает на лекцию Мари Жиль, писательницы и философа, Франция

«Ролан Барт: текст и жизнь»

Галерея современного искусства "Ў" (проспект Независимости, 37а)

Суббота, 31 октября 2015, в 18.00

Своими теоретическими работами Барт наметил возможность читать жизнь «как текст». В этом постулате - исток его собственного письма. Но «писать жизнь» не является чем-то само собой разумеющимся, это в принципе невозможно: так как же примирить эти две разнородные сущности, фактическую и текстуальную? Разве любое письмо не является умерщвлением, фиксацией, противоречащей жизни? Однако есть жанр, который воплощает это устремление в самом своем названии : био-графия. Это жанр – наиболее свободный, наиболее открытый, поскольку в противоположность общепринятому мнению, он не имеет установленной формы. Используя в качестве основы тезис Барта о жизни как тексте, я попробую развить его, в теоретическом и в творческом плане, в направлении «биографического письма». Это утверждение, высказанное Бартом в 70-е годы, согласуется со всеми его размышлениями об означающем: то, что представляет для него интерес, как он говорит об этом в Империи знаков, «это возможность различия, переворота в собственной области символических систем». Однако конфронтация с Другим, воплощенным в тексте (но не сводимым к своему произведению), для биографа является превосходным опытом различия в символических системах. В опыте биографического письма некоторой жизни-текста парадоксальным образом обнаруживается один из редких критических способов подступиться к мысли Барта и к его письму, избегая рифов подражания.

Вход – свободный